صفحه اصلی | راهنمای تصویری | درباره ما | تماس با ما| سوابق خرید | تایید پرداخت| سبد خرید


صفحه نخست » پایان نامه  » دانلود بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد
توجه توجه توجه توجه توجه !!!!!!

حتما بعد از پرداخت موفقیت آمیز و انتقال به سایت جهت دانلود فایل حتما توجه داشته باشید باید بر روی لینک آبی رنگ جهت دانلود فایل کلیک کنید تا فایل را دانلود کنید در صورتی که صفحه را بسته اید نگران نباشید سیستم بصورت اتوماتیک پروژه خریداری شده توسط شما را به ایمیلتان می فرستد به قسمت اسپم ها هم سر بزنید در صورت بروز مشکل با ما تماس بگیرید تلفن تماس 09350562046- 09198008060

  • دانلود بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    فرمت: ورد || دسته: روش تحقیق || قیمت: 9800 تومان || تعداد صفحه: 98

    9800 تومان 98 صفحه
بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(۱۲۰ نفر) و افراد عادی ۱۲۰ نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(۱۹۹۸) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات                                                                                    ۲

مقدمه                                                                                                  ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            ۵

هدفهای پژوهش                                                                                      ۶

سوالات پژوهش                                                                                                ۶

تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                                                               ۹

 حل مساله                                                                                            ۹

فشار روانی                                                                                             ۹

افیون یا مواد مخدر                                                                                  ۱۰

متغیرهای تحقیق                                                                                     ۱۴

وابستگی به مواد مخدر                                                                              ۱۴

سبکهای حل مساله                                                                                  ۱۵

مقابله                                                                                                   ۱۵

فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                                                            ۱۶

۱- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                                                         ۱۷

۲-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                                                      ۱۷

۳- میزان شیوع                                                                                                ۱۸

۴- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                                                       ۱۹

۵- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                                                            ۱۹

۶- دیدگاه اجتماعی                                                                                 ۲۰

۷- دیدگاه روان تحلیلی                                                                                       ۲۱

۸-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                                                       ۲۱

۹- استرس یا فشار روانی                                                                            ۲۲

۱۰- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                                                             ۲۳

۱۱- تعریف استرس                                                                                  ۲۷

۱۲- از استرس تا مقابله                                                                                       ۲۸

۱۳- تاریخچه مقابله                                                                                  ۳۰

۱۴- تعریف مقابله                                                                                    ۳۱

۱۵- حل مساله                                                                                       ۳۳

۱۶- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                                                                   ۳۴

۱۷- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                                                               ۳۶

۱۸- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                                                     ۳۹

فصل سوم:                                                                                             ۴۱

۱-    روش پژوهش                                                                                    ۴۲

۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                              ۴۲

۴- مقایسه شیوه حل مساله                                                                        ۴۵

۵- روشهای آماری                                                                                   ۴۶

۶- شیوه اجرای پژوهش                                                                                      ۴۷

فصل چهارم: نتایج                                                                                   ۴۸

۱-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                                                            ۵۸

۲- همبستگی بین متغیرها                                                                         ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                                                ۶۶

۱- نتیجه گیری و بحث                                                                             ۶۷

۲- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش                         ۷۰

۳- محدودیت های پژوهش                                                                         ۷۴

۴- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                                                     ۷۵

ضمائم                                                                                                 ۷۶

مقایسه شیوه حل مساله                                                                                      ۷۷

پرسشنامه راه های مقابله                                                                           ۸۰

منابع فارسی                                                                                           ۸۸

منابع انگلیسی                                                                                        ۹۱

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی                   ۴۹

جدول ۲-۴ ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵)                                                                                                 ۵۰

جدول ۳-۴ میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای                                     ۵۱

جدول ۴-۴ آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی ۱۳۷۸)             ۵۲

جدول ۵-۴ ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر                                                  ۵۶

جدول ۶-۴ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی ۱۳۷۷))                                                                   ۵۷

جدول ۷-۴ ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.                                                            ۵۷

فصل پنجم

جدول ۱-۴ مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد                                                                                                      ۵۹

جدول۲-۴ مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.          ۶۲

جدول ۳-۴۵ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.                                                                             ۶۴

بلافاصله بعد از پرداخت میتوانید فایل را دریافت کنید.
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..
درصورتی که بر روی دگمه سبز رنگ(خرید آنلاین) کلیک کردید عمل نکرد حتما اشاره گر موس را بر روی وسط دگمه برده و کلیک کنید.
9800 تومان 98 صفحه

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright asanproject.ir 2011-20013.
Design By Asanproject